Додела Уговора Јавне набавке 02/14

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и Извештаја комисије за јавну набавку добара - набавка санитетског потрошног материјала, за партије  1 до 7 са предлогом за доделу уговора, бр.182/14 од 17.03.2014. године директор Дома здравља „Мали Зворник“ доноси: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ

Јавна набавка мале вредности 02/14 - Медицински - санитетски потрошни материјал


ОДЛУКА о додели Уговора (.pdf)>>>

 

Јавна набавка 05/14 - Путнички аутомобил

На основу чл. 60 став 1. тачка 2. ЗЈН, („Сл.гласник РС“,бр. 124/2012) 

Наручилац Дом здравља Мали Зворник 

Објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке је набавка путничког аутомобила за превоз дијализираних пацијената


ПОЗИВ за подношење понуда (.pdf) >>>

КОНКУРСНА документација (.pdf) >>>

Обавештење о закључењу Уговора >>>

Опширније...

Извештај о стручној оцени понуда ЈНМВ број 02/14

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/1012) и Записника о отварању понуда број 172/14 од 10.03.2014. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) образована Решењем наручиоца број: 92/14-1 од 03.02.2014. године подноси следећи 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА

у поступку јавне набавке добара - санитетски потрошни материјал,  ЈНМВ број 02/14

обликована у осам партија

У поступку Јавне набавке мале вредности – Санитетски потрошни материјал Дома здравља Мали Зворник, вршена је набавка добара – ознака из ОРН 331400 – Медицински потрошни материјал.

ИЗВЕШТАЈ о стручној оцени понуда

Јавна набавка 04/14 - Ампулирани лекови

Дом здравља Мали Зворни кобјављује Позив за подношење понуда за набавку ампулираних лекова


Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закључењу Уговора

Опширније...

Извештај о стручној оцени понуда ЈНМВ број 03/14

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС“ бр.124/2012), и  записника о отварању понудаброј 134/14 од 28.02.2014. Комисија за јавну набавку, Дома здравља „Мали Зворник“ подоноси следећи: 

ИЗВЕШТАЈ  О СТРУЧНОЈОЦЕНИ ПОНУДА 

Упоступку јавне набавке добара – Лабораторијски материјал, ЈНМВ број 03/14 обликована у пет партија

Извештај о стручној оцени понуда (.pdf)>>>

Допунски извештај о стручној оцени понуда (.pdf)>>>

Светски дан бубрега - 13. март 2014. године

 „Бубрези су стари колико и ти. Чувај своје бубреге“ 

Светски дан бубрега обележава се на иницијативу Међународног друштва за нефрологију (The International Society of Nephrology) и Интернационалног удружења Фондација за бубрег (International Federation of Kidney Foundations) у више од 100 земаља широм света. Од 2006. године обележава се сваког другог четвртка у марту месецу. Циљ је подизање свести о важности бубрега, органа који има кључну улогу у одржавању живота и упознавање јавности да су болести бубрега честе, опасне и излечиве. Слоган овогодишњег Светског дана бубрега „Бубрези су стари колико и ти. Чувај своје бубреге“ има за циљ да истакне године старости као фактор ризика за настанак болести бубрега.

Презентација "Светски дан бубрега">>>

Опширније...

Март - месец борбе против рака: Превенција малигних тумора

 Епидемиолошке карактеристике малигних тумора у Србији

 После болести срца и крвних судова, малигни тумори представљају најчешћи узрок оболевања и умирања људи у већини земаља у развоју, па и у Србији. Према проценама Светске здравствене организације оболевање од малигних болести у свету је порасло са 12,7 милиона у 2008. години на 14,1 милиона људи у 2012. години. До 2032. године очекује се да ће оболети 25 милиона људи широм света, односно оболевање од рака ће порасти за 70 посто. Према истом извору у 2012. години од свих локализација малигних тумора умрло је 8,2 милиона људи широм света. Највећи пораст и у оболевању и у умирању у следећих двадесет година ће бити у неразвијеним и средње развијеним земљама где је пораст популације и дужи животни век, али постоје велике разлике у социоекономском статусу.

Опширније...

Измењена Јавна набавка 02/14 - Медицински - санитетски потрошни материјал

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС“, бр.124/12) наручилац Дом здравља Мали Зворник објављује следеће

  ОБАВЕШТЕЊЕ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И
ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 Обавештавамо све потенцијалне понуђаче у поступку јавне набавке мале вредности бр.02/14, чији је предмет набвака санитетског материјала, за које је јавни позив објављен на порталу Јавних набавки и интернет страници 19.02.2014.године да је у складу са чл. 63 ЗЈН дошло до измене и допуне конкурсне документације. 

КОНКУРСНА документација (исправљена)>>>

 

Опширније...

Јавна набавка 03/14 - Медицински - санитетски потрошни материјал

Дом здравља Мали Зворни кобјављује Позив за подношење понуда за набавку медицинско - санитетског потрошног материјала.

Предмет јаввне набавке је обликован у 5 партија, тако да се свака партија посебно може уговарати и то:

партија 1- реагенси за апарат CELL – DYN 1700
партија 2 - реагенси за апарате NYCO CARD READER II и BT 1500
партија 3 - вакутејнери
партија 4 – реагенси за биохемијски апарат
партија 5 – остали потрошни материјал 


ПОЗИВ за подношење понуде

КОНКУРСНА документација

Извештај о стручној оцени понуда (.pdf)>>>

Допунски извештај о стручној оцени понуда (.pdf)>>>

ОДЛУКА о додели Уговора (.pdf)>>>

Обавештење о закључењу Уговора >>>

Опширније...

Јавна набавка 02/14 - Медицински - санитетски потрошни материјал

Дом здравља Мали Зворник објављује Позив за подношење понуда за набавку медицинско - санитетског потрошног материјала.

Предмет јаввне набавке је обликован у 7 партија, тако да се свака партија посебно може уговарати и то:

партија 1-Игле и шприцеви
партија 2 – Санитетски потрошни материјал
партија 3 – ЕКГ траке
партија 4Траке за мерење шећера за апарат  ACCU-CHEK
партија 5 – Дезинфекциона средства
партија 6Остали стоматолошки потрошни материјал
партија 7Цитостатички материјал

ПОЗИВ за подношење понуде

КОНКУРСНА документација

ИЗВЕШТАЈ о стручној оцени понуда

Обавештење о закључењу Уговора >>>

Опширније...

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates