Јавна набавка 01/15 - Гориво

 

На основу члана 60. Законао јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  набавка нафтних деривата - горива , број 40  Наручилац

 

Назив:ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК

Адреса:Рибарска 25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Интернет страница:www.dzmalizvornik.org.rs

Врста наручиоца: здравство

 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Набавка нафтних деривата - горива

1. Врста поступка јавненабавке: јавна набавка мале вредности

2. Врста предмета: Добра

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка нафтних деривата и горива за потребе  Дома здравља Мали Зворник

ОРН: 09132100- безоловни моторни бензин; 09134220- дизел гориво

4. Јавна набавканиje  обликована у  партије.

5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

    Економски најповољнија понуда

6. Понуде са варијантама нису дозвољене.

7. Преузимање конкурсне документације: 

 - на Порталу јавних набавки

 - на интернет страници наручиоца:www.dzmalizvornik.org.rs

 - непосредно код наручиоца на адреси Дом здравља Мали Зворник, Рибраска 25

сваким радним даном у периоду 07 – 15 часова, до дана истека рока за подношење понуда

8. Начин подношења понуда и рок: 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком: Понуда за јавну набаку добара – нафтни деривати;горива - ЈНМВ бр. 01/2015 – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Крајњи рок за подношење понуда : 13.03.2015. године до 12:00 часова 

9. Место, време  и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 13.03.2015. године у 13:00 часова у

просторијама Дома здрављаМали Зворник – Управа, Рибарска 25 15318 Мали

Зворник.

10.  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Пре почетка отварања понуда представник понуђача, који ће присуствовати

поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну

набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача

(са бројем и датумом), оверено печатом и потписом од стране овлашћеног лица

понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење биће третиран као општа личност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.

Уколико поступку отварања присутвује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР-а и личних докуманата ( лична карта, пасош и сл.).

11.  Рок за доношење одлуке: 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања

понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног

доношења.

12.  Особе за контакт: Драгана Поповић

Еmail: адреса (или број факса): Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                      015/471-910

 

                                                                         Комисија за јавне набавке
                                                                             мале вредности 

Позив за подношење понуда>>>

 

Конкурсна документација>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates