Јавни конкурс за избор директора

Конкурс објављен у листу Послови, 28.02.2018. године

На основу члана 26. Став 8. Статута Дома здравља “Мали Зворник“ – Мали Зворник, Управни одбор Дома здравља „Мали Зворник“ на седници одржаној дана 14.02.2018. донео је одлуку да се распише :

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА „МАЛИ ЗВОРНИК“ 

На основу члана 19. Статута Дома здравља „Мали Зворник“ Мали Зворник, за директора Дома здравља „Мали Зворник“ може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом  испуњава и следеће посебне услове :

-да има завршен медицински или стоматолошки факултет и положен стручни испит или да има завршен економски или правни факултет са завршеном едукацијом из области менаџмента у здравству ;

- да има најмање пет година радног стажа у области здравствене делатности

Уколико за директора Дома здравља „Мали Зворник“ није именовано лице са високом школском спремом здравствене струке, већ лице са завршеном високом школском спремом друге струке, заменик или помоћник директора мора бити лице са високом школском спремом здравствене струке.

Директор Дома здравља именује се на период од четири године, највише два пута узастопно.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“, и на сајту Дома здравља „Мали Зворник“.

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс подносе следеће доказе о испуњености услова :

Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

Оверену фотокопију уверења о завршеној едукацији из области менаџмента у здравству, уколико је кандидат дипломирани правник или дипломирани економиста

Потврду о радном стажу у области здравствене заштите

Извод из казнене евиденције да лице није осуђивано

Уверење да се против кандидата не води кривични поступак код надлежних органа  (Основни суд, Виши суд и ОЈТ), да није подигнута оптужница нити се воде истражне радње; 

Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуњености услова доставити на адресу : Дом здравља „Мали Зворник“, улица Рибарска 25, 15318 Мали Зворник, са назнаком : „КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА – НЕ ОТВАРАТИ“

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

                                                 Председница Управног одбора
                                                 Дома здравља „Мали Зворник“
                                                         Јелена Јевтић, с.р.

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates