На основу члана 24. Закона о раду („СЛ.гласник РС бр.24/05,61/05,54/09,32/13, 75/2016), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  ( „Сл.гласник РС број 1/2015 ) , Кадровског плана за Дом здравља „Мали Зворник“ за 2017.годину  број  112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године издат од Министарства здравља Републике Србије, Сагласности Министарства здравља 112-01-1197/2017-02, од  04.10.2017. године и члана 23.  Статута Дома здравља Мали Зворник, ВД Директор-а Дома здравља „Мали Зворник“  расписује  

О  Г  Л  А  С
За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом до пвратка запослене са боловања

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  –  један  извршилац – за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, специјалистичко-консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком

 

УСЛОВИ : поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове : 

Завршен медицински факултет 

Положен стручни испит 

Положен  испит за возача „Б“ категорије 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа : 

-Пријаву са кратком биографијом 

-оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету 

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 

-извод из матичне књиге рођених 

-уверење о држављанству 

-фотокопија возачке дозволе

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на  web сајту Националне службе за запошљавање. 

Оглас ће бити објављен на web сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља „Мали Зворник“. 

Пријаве се подносе на адресу : Дом здравља „Мали Зворник“ ул.Рибарска 25, 15318 Мали Зворник, сваког радног дана од 7 до 15 часова. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

 

                                                             ВД Д и р е к т о р-а,

                                                 Валентина Ристић, дипл економиста

Оглас>>>

Одлука о избору кандидата>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates