Јавна набавка 12/2016 - Путничко-теренско возило

На основу члана39. 52. и 53.Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012), директор Дома Здравља „Мали Зворник“ доноси: 

О Д Л У КУ
о покретању поступка јавне набавке 
за јавну набавку Путничко-теренског возила за потребе Дома Здравља „Мали Зворник“

Одлука о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates